Kilka słów o nas

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku to organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Charytatywne, działające od 1978 roku.

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które nie ze swej winy zostały pozbawione środków do życia lub są niezdolne do samodzielnego rozwiązywania swoich życiowych problemów.

Działamy w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej. Pomagamy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym, matkom z dziećmi, ofiarom przemocy domowej, najuboższym, bezdomnym.

Celem naszym jest również kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

PKPS realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i samotnych,
  2. organizowanie i prowadzenie dożywiania, stołówek i jadłodajni oraz Klubów Seniora,
  3. organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla młodzieży i osób starszych,
  4. udzielanie pomocy rzeczowej dla najuboższych,
  5. prowadzenie poradnictwa (w tym prawnego),
  6. świadczenie pomocy postpenitencjarnej (dla rodzin osób skazanych),
  7. współdziałanie z innymi organizacjami,
  8. inspirowanie i opiniowanie inicjatyw w tym także ustawodawczych, w celu kształtowania polityki społecznej,
  9. świadczenie pomocy osobom bezdomnym.© Copyright 2001 PM Projekt
Serwis działa dzięki uprzejmości www.plock.org.pl